FAQ

Automatyczna kontynuacja OC
Umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych podlegają zasadzie automatycznego wznowienia na kolejne 12 miesięcy, określonej w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że w razie braku wypowiedzenia rocznej umowy u dotychczasowego ubezpieczyciela, umowa zostanie automatycznie zawarta na okres kolejnych 12 miesięcy, a zakład ubezpieczeń z tytułu obowiązku udzielenia ochrony ubezpieczeniowej będzie miał prawo dochodzić składki od posiadacza pojazdu.
Co to jest Auto Casco (AC) ?
Auto Casco jest ubezpieczeniem Twojego pojazdu, które chroni od szkód, których sam jesteś sprawcą, bądź sprawca jest nieznany. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, zatem jego zawarcie zależy tylko od Ciebie. Zasady ubezpieczenia regulują OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczeń), opracowane indywidualnie przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Oznacza to, że zakres ubezpieczenia AC w jednym towarzystwie może w dużym stopniu różnić się od zakresu w innym.
Co to jest szkoda całkowita w AC ?
Za szkodę całkowitą w ramach ubezpieczeń autocasco (inaczej jest w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) towarzystwa uznają takie uszkodzenia, których koszt naprawy przekroczy określoną w warunkach umowy (o.w.u.) procentowo wartość samochodu, jaką uznają za próg ekonomicznej opłacalności naprawy uszkodzonego pojazdu. Zazwyczaj jest to próg od 60 do 80% wartości rynkowej pojazdu. Zakwalifikowanie szkody jako całkowitej powoduje zmianę sposobu wyliczenia odszkodowania. Odszkodowanie nie będzie wypłacone na podstawie przewidywanej wysokości kosztów naprawy, a na podstawie różnicy pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą a wartością wraku. Praktycznie uprawniony do odszkodowania otrzyma różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdy sprzed szkody a wartością wraku pojazdu. Jeżeli, zdaniem wykonawcy naprawy, koszty naprawy nie przekroczą ustalonego procentowo progu, ubezpieczający powinien otrzymać wycenę kosztów naprawy pojazdu wykonaną przez zakład ubezpieczeń, uzasadniającą przekroczenie ustalonego progu. Jeżeli wykonawca naprawy wykona ją taniej, rachunki dokumentujące usunięcie szkody oraz zaświadczenie z wynikiem badania technicznego stanowią podstawę do żądania pokrycia szkody na podstawie okazanych rachunków. Oczywiście zależy to również od zapisów znajdujących się w warunkach umowy (o.w.u.)
Co to jest ubezpieczenie OC ?
Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Zapewnia ochronę, gdy Twoim pojazdem wyrządzona zostanie szkoda jakiejś osobie lub jej mieniu.
Co to jest udział własny ?
Udział własny to najczęściej procentowo lub rzadziej kwotowo określona wysokość potrącenia z odszkodowania w każdej zgłoszonej szkodzie. Rozpiętości w określeniu wysokości udziału własnego są znaczne i kształtują się na poziomie od 5 do 50%. Oczywiście od wysokości udziału własnego zależy wysokość składki tzn. im wyższy udział własny tym niższa składka i odwrotnie. Udział własny oznaczać będzie, że otrzymamy odszkodowanie pomniejszone o określony w umowie udział własny. Zwykle zawierając umowę ubezpieczenia udział własny można wykupić poprzez zapłatę dodatkowej składki, co oznaczać będzie, że zakład ubezpieczeń wypłaci nie redukowane o jego wartość odszkodowanie. Przy wykupieniu udziału własnego w pełnej wysokości odszkodowanie nie będzie pomniejszone.
Co z OC jeśli sprzedajesz samochód ?
Razem z samochodem sprzedajesz swoje ubezpieczenie OC. Osoba, która kupiła od Ciebie samochód, ma prawo zadecydować czy będzie korzystała z Twojej polisy OC do końca jej ważności, czy też wypowie dotychczasową umowę i zawrze nową.
Kara za brak OC
Podstawowa kara dla samochodu osobowego wynosi obecnie 3 000 zł, a dla ciężarówek pełną karę stanowi trzykrotność minimalnej płacy, czyli 4 500 zł. Wysokość kary zależy od długości okresu, w którym właściciel pojazdu mechanicznego nie posiadał ważnej polisy ubezpieczenia OC. Jeśli czas ten nie przekracza 3 dni – właściciel pojazdu otrzyma 20 % kary. Do 15 dni bez ważnego ubezpieczenia obowiązuje 50% kary podstawowej, a powyżej 15 dni – 100%.
Kolizja a brak OC
W przypadku szkody wyrządzonej w związku z ruchem pojazdu, którego posiadacz nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zaspokojenie roszczeń powstałych z tego tytułu przechodzi na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Osoba uprawniona do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, prowadzącego działalność w zakresie sprzedaży ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Rekalkulacja składki OC
Rekalkulacja składki oznacza ponowną kalkulację składki dla nabywcy pojazdu, na którego przeszły prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej przez zbywcę pojazdu, poczynając od dnia zakupu pojazdu, z uwzględnieniem zniżek mu przysługujących i zwyżek go obciążających. W ramach rekalkulacji składki dokonuje się uaktualnienia polisy ubezpieczeniowej o dane dotyczące posiadacza oraz pojazdu, którego umowa ubezpieczenia dotyczy.
Wartość pojazdu a suma ubezpieczenia różnice
W momencie zawierania umowy ubezpieczenia autocasco przedstawiciel zakładu ubezpieczeń zadaje pytanie o wartość naszego pojazdu, na podstawie której nie tylko określa sumę ubezpieczenia, ale również wysokość składki. Należy pamiętać, aby bardzo dokładnie określić wartość naszego pojazdu – w tym celu można poprosić przedstawiciela zakładu ubezpieczeń o przedstawienie wyceny naszego pojazdu na piśmie. Podanie wartości pojazdu wyższej niż faktyczna (tak „na wszelki wypadek”) nie powoduje, że w przypadku np. kradzieży pojazdu otrzymamy wyższe odszkodowanie. Zakład ubezpieczeń dokona bowiem bardzo szczegółowej wyceny wartości pojazdu na dzień szkody i to będzie stanowiło podstawę do wypłaty odszkodowania – nie będzie nią suma ubezpieczenia, którą określono przy zawieraniu ubezpieczenia. Zawyżenie sumy ubezpieczenia powoduje w większości przypadków jedynie zwiększenie wysokości składki, więc określanie zbyt wysokiej sumy jest zabiegiem zupełnie nieopłacalnym. Warto również wspomnieć w tym miejscu, że często klienci, którzy pojazd kupili na kredyt, bądź też są leasingobiorcami, zawyżają sumę ubezpieczenia tak, aby w przypadku utraty pojazdu, odszkodowanie wystarczyło na spłatę kredytu lub pozostałych do spłacenia rat leasingu. Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczenie autocasco nie jest jednak ubezpieczeniem kredytu i w większości przypadków nie pokryje dodatkowych kosztów wynikających z umów kredytowych i leasingowych. Wypłacone odszkodowanie będzie równe wartości pojazdu w momencie szkody. Natomiast koszty wynikające z umów kredytu czy leasing pozostają nie pokryte i obciążają kredytobiorcę, leasingobiorcę.
Wypowiedzenie umowy AC
W większości przypadków nie ma możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy AC. Tym samym umowa zawarta na 12 miesięcy musi trwać przez cały ten okres i za ten okres w całości przysługuje ubezpieczycielowi składka. Zakład ubezpieczeń może z ważnych przyczyn dopuścić wypowiedzenie umowy – szczegółowe informacje m.in. na ten temat zakład ubezpieczeń umieszcza w warunkach umowy (o.w.u.). Niezapłacenie raty składki w terminie nie powoduje wypowiedzenia ani rozwiązania umowy ubezpieczenia, chyba, że po wezwaniu do zapłaty przez zakład ubezpieczeń nie zapłacimy raty. W takiej sytuacji jeżeli jest to zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia następuje rozwiązanie umowy ubezpieczenia przy czym ubezpieczyciel zachowuje prawo do składki za czas, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Wypowiedzenie umowy OC
Wypowiedzenie możesz dostarczyć najpóźniej na dzień przed końcem ważności ubezpieczenia lub w terminie 30 dniu od nabycia/kupna samochodu. Ubezpieczyciele preferują różne formy dostarczania wypowiedzenia. Do niektórych możesz wysłać maila lub faks z zeskanowanym pismem, do innych możesz wysłać list pocztą (pamiętaj o potwierdzeniu odbioru), niektórych możesz odwiedzić osobiście w placówce.


© 2017 Bank Ubezpieczen - Wszelkie prawa zastrzezone.
o nas polityka prywatno�ci kontakt